Monday, February 26, 2007

Η ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΙΤΕ


Η ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΙΤΕ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ: http://sfrang2.blogspot.com/

ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Κ. Ν. ΣΑΘΑ


ΙΕΡΑΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

365 Τότε τινές τών μοναχών λέγω των ρακένδυτων έκ τών Βλατέων της μονής, έντος αύτοϋ οίκοϋντες, κατέγραψαν, έδήλωσαν άπαντα τω σουλτάνω, γράφουσι δέ και λέγουσιν · ώ κύριε σουλτάνε,
370 ώς εϊ σοι έστι βουλητον άρξαι Θεσσαλονίκης,
λαβείν και ταύτην και ήμας και πάντας τους έν πόλει τους ύδροχόους εκκοψον σωλήνας Χορτιάτου · δίψη πιεζόμενων δέ πάντων καί απορία, ακόντων τελεσθήσεται όπερ ποθείς γενέσθαι.
375 Ορος Χορτιάτης εστί δέ κείμενον υπέρ ταύτης, έξ ου τη πόλει άριστον ΰδωρ ηδύ εισρέει.
Σουλτάνος ουν άκηκοώς τοϋτο, ύπερησθείς τε επιχειρεί ώς έν ταύτφ τφ πράγματι και έργω, ώς την όδόν οί μοναχοί έδίδαξαν προς τοϋτον
880 καί ταύτην έχειρώσατο ώς καλιάν στρουθίων,
ώς όρταλίχων φωλεόν άνευ μητρός μεινάντων,
ήτοι αγάπης καθαράς μή ούσης έν τοις ένδον.
Τότε τζαούσην φύλακα καθίστησι φυλάττειν
τους έν μονή μονάζοντας, προδώσαντας τήν πόλιν ·
385 Τζαούσης δέ την σήμερον αυτή μονή καλείται·
ίνα μηδεϊς έκ τοϋ στρατού τους μοναχούς ταράξη
όθεν καί άτελεΐς είσιν άχρι τοϋ νϋν έκ Τούρκων,
το έργον μνημονεύοντες τών μοναχών τών πάλαι.
ΣΕΛΙΣ 257

Κ. Ν. ΣΑΘΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 1872
©. ΤΟΜΟΣ Α'.

Η στάση της Εκκλησίας το 1821

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ Του Παςχου Μαναραβελη
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007-02-25


(…..) πρέπει να ισχύσει κατά κεραία η προτροπή του κ. Χριστόδουλου: «Ολα αυτά που η ιστορία μας έχει παρα­δώσει, θα έπρεπε στην εποχή μας να τα θυμόμαστε. Οι νεότερες γενιές να μαθαί­νουν για να διδάσκονται, η αλήθεια της ι­στορίας να μην παραχαράσσεται, ούτε να υπονομεύονται τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου». Πραγματικά η αλήθεια της ιστορίας είναι μόνο μία. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν για τίς θυσίες ιερωμένων σαν του Παπα­φλέσσα και του Αθανασίου Διάκου, αλλά να μαθαί­νουν επίσης ότι η επίσημη εκκλησία αφόρισε την Επανάσταση. Κάποιοι ι­σχυρίζονται ότι το έκανε υπό την πίεση των Οθωμα­νών και για την προστασία των χριστιανικών πληθυ­σμών από την εκδικητικότητα των Τούρ­κων. Αυτό ακούγεται αληθές, αλλά πάλι γιατί έπρεπε να αναθεματίσει τον Ρήγα Βελεστινλή; Πώς εξηγείται η σπουδή του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε', ο οποίος κα­λούσε τους δεσποτάδες να κατάσχουν το επαναστατικό μανιφέστο του Ρήγα, γιατί όπως ανέφερε «πλήρες υπάρχει σαθρότητος εκ των δολερών αυτού εννοιών, τοις δόγμασι της ορθοδόξου ημών πίστεως εναντιούμενον».

Πώς εξηγείται το φυλλάδιο «Διδασκα­λία Πατρική», πού τυπώθηκε το 1798 στο εκκλησιαστικό τυπογραφείο στην Κων­σταντινούπολη; Σύμφωνα με τον καθη­γητή Πασχάλη Κητρομιλίδη, «Η "Διδα­σκαλία Πατρική" προειδοποιούσε αυστη­ρά για τας νεοφανείς ελπίδας της Ελευθερίας», τις οποίες ο συγγραφέας θεωρούσε ως «νεοφανή και έντεχνον παγίδα», το τελευταίο τέχνασμα το όποιο «εμεθοδεύθη», «ο πρώτος αποστάτης διάβολος» για να παραπλανήσει τους ευσεβείς. Ως αντί­δοτο στην επώδυνη φωνή της ελευθερίας, ο συγγραφεας συμβούλευε υποτα­γή στην «ισχυράν βασιλείαν των Οθω­μανών», η οποία ή­ταν το δώρο του θε­ού προς τους ορθόδοξους χριστιανούς, σταλμένο για να τους προστατεύει από τις αιρέσεις. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε δημι­ουργηθεί από τον θεό εκ του μηδενός, σε μια εποχή που η χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να «χωλαίνει εις τα της ορθοδόξου πίστεως φρονήματα», με σκοπό να «είναι είς μεν τους Δυτικούς ω­σάν ένας χαλινός, είς δε τους Ανατολικούς ημάς πρόξενος σωτηρίας». Οι πραγματικοί ορθόδοξοι χριστιανοί, κατά συνέπεια, όφειλαν να υποταχθούν με ευγνω­μοσύνη στους θεόσταλτους αφέντες τους και να ξεχάσουν κάθε μάταιη συζήτηση για απατηλές ελευθερίες πάνω σ' αυτή τη γη. Το «νυν θρυλλούμενον σύστημα της ελευθερίας», που είχε εμφανι­σθεί στις χώρες της Δύσης εκείνη την εποχή, α­ντέβαινε προς «τα ρητά της θείας Γραφής και των Αγίων Αποστόλων, οπού μας προστάζουν να υποτασσόμεθα είς τας υπερέχουσας αρχάς». Δεν αντιπροσώπευε παρά αναρχία και «ακαταστασία, οπού το καθ' αυτό σκο-πούμενον ταύτης της ελευθερίας μία μι­σητή ολιγαρχία και τυραννία, ως εκ της πείρας φαίνεται». («Νεοελληνικός Διαφωτισμός», εκδόσεις ΜΙΕΤ, σελ. 276-277). Υπάρχουν πολλά γεγονότα που δεί­χνουν ότι η στάση της εκκλησίας προς την Επανάσταση του 1821 ήταν πολυεπί­πεδη. Υπήρξαν κληρικοί επαναστάτες και ιεράρχες που προπαγάνδιζαν υπέρ του οθωμανικού ζυγού, επειδή φοβόταν το ρεύμα του Διαφωτισμού από τη Δύση (φόβος που υπάρχει μέχρι σήμερα). Αυτά περισσεύουν σε ένα εγχειρίδιο του Δημο­τικού, αλλά σαφέστατα χωρούν στα βι­βλία της Ιστορίας Γυμνασίου-Λυκείου. Ορθώς λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος ζητεί να διδάσκεται η ιστορική αλήθεια στα σχο­λεία. Ολόκληρη όμως, και χωρίς τα ψεύτι­κα λάβαρα της Αγίας Λαύρας...

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Μοναχός σταύρωσε μοναχή

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ29
25 Φεβρουαρίου 2007
του Λάμπρου Δεμερτζή

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Μοναχός σταύρωσε μοναχή για να τη γλιτώσει από το διάβολο
Ο μεσαίωνας ζει και βασιλεύει στην Ευρώπη. Σε 14 χρόνια φυλάκιση καταδί­κασε δικαστήριο της Ρουμανίας ένα μονα­χό, ο οποίος σταύρωσε το 2005 μια νεα­ρή μοναχή για να την εξορκίσει, επειδή, όπως υποστήριξε, είχε καταληφθεί από τον διάβολο. Η μόλις 23 ετών μοναχή, Μαρίτσιτσα Ιρίνα Κορνίτσι, είχε πει πως άκουσε τον διάβολο να της μιλά. Μετά από αυτό, νοσηλεύτηκε για σχιζοφρένεια, αλλά στη συνέχεια επανήλθε στα θρη­σκευτικά της καθήκοντα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Ντανιέλ Πέτρου Κορογκεάνου, ο μοναχός ο οποίος λειτουργούσε στη μονή της Αγίας Τριάδας στην περιο­χή του Τανάτσου, όπου διαβιούσε η μονα­χή. Μαζί του, στο εδώλιο του κατηγο­ρουμένου κάθισαν και τέσσερις μοναχές, οι οποίες κατηγορούνται για συνεργεία στην τελετή εξορκισμού της 23χρονης, που την οδήγησε τελικά στο θάνατο. Η νεαρή μοναχή έμεινε αλυσοδεμένη για αρκετές ημέρες πάνω σε έναν αυτοσχέ­διο σταυρό, χωρίς φαγητό ή νερό και πέθα­νε από αφυδάτωση, υπερκόπωση και τέλος, ασφυξία. Το δικαστήριο της πόλης Βασλίου, στη βορειοανατολική Ρουμανία, κατα­δίκασε τον Κορογκεάνου και τις τέσσερις μοναχές. Στη μία, επέβαλε φυλάκιση οκτώ ετών και στις άλλες τρεις πενταετή φυλά­κιση. Δεκάδες υποστηρικτές του Κορο­γκεάνου κατέκλυσαν την αίθουσα του δικαστηρίου και ξέσπασαν σε κλάματα με το άκουσμα της ποινής, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης του μοναχού ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση, καθώς η ποινή είναι, όπως είπε, πολύ σκληρή. Έρχονται και οι άγιες μέρες του Πάσχα!

Οι ιθαγενείς τα βάζουν με τους επιστήμονες

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ29
25 Φεβρουαρίου 2007
του Λάμπρου Δεμερτζή
Οι ιθαγενείς τα βάζουν με τους επιστήμονες για τα ατομικά τους δικαιώματα
Οι ηγέτες των Αβοριγίνων, των ιθαγενών που ζούσαν στην Αυστραλία, όταν μετανά­στευσαν εκεί οι λευκοί, αναχώρησαν για το Λονδίνο με σκοπό να εμφανιστούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ζητήσουν να σταματήσουν τις έρευνες που κάνουν Βρετα­νοί επιστήμονες στους σκελετούς των προ­γόνων τους.
«Υποπτεύομαι πως θα αισθάνονταν αρκε­τά ενοχλημένοι αν εμείς ξεθάβαμε τα σώμα­τα των παππούδων τους και αρχίζαμε να τρυ­πάμε τα κρανία τους και να βγάζουμε τα δόντια τους», δήλωσε πριν από την αναχώρηση της πτήσης, ο Κλάιντ Μάνσελ, πρόεδρος του Συμ­βουλίου των ιθαγενών της Τασμανίας, ενός νησιού, νότια της Αυστραλίας,
Ο κ.Μάνσελ είπε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον του Βρετανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έχει συμ­φωνήσει να επιστρέψει τα λείψανα 17 ιθαγε­νών από την Τασμανία, αφού όμως διεξάγει μετρήσεις και τεστ ϋΝΑ και απεικόνισης. Οι ιθαγενείς της Αυστραλίας αριθμούν περίπου 460.000 και είναι το 2,3% των 20 εκατομμυ­ρίων κατοίκων της χώρας αλλά συνιστούν το λιγότερο αναπτυγμένο τμήμα του πληθυσμού καθώς υποφέρουν από πολύ υψηλούς ρυθ­μούς ανεργίας, φυλακίσεων, κατάχρησης αλκο­όλ και ναρκωτικών καθώς και από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.
Ο μέσος όρος ζωής τους είναι δεκαεπτά χρόνια μικρότερος από τους λευκούς Αυστρα­λούς. Τους κατατροπώνουν θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος...